Kup aparat Sony Serii A7 lub A9 odbierz rabat na zakup obiektywu Sony

REGULAMIN AKCJI „Kup aparat Sony Serii A7 lub A9 odbierz rabat na zakup obiektywu Sony

(zwany dalej „Regulaminem”)

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji pod hasłem „Kup aparat Sony Serii A7 lub A9 odbierz rabat na zakup obiektywu Sony (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest sklep Robimytv.pl, www.robimytv.pl, którego właścicielem jest STUDIOTIVI Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000031273 NIP:5213134862, kapitał zakładowy w wysokości: 50000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Robimytv.pl, www.robimytv.pl.

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 29 stycznia 2021 od godziny 12:00 do dnia 07 lutego 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia akcji.

 

§3 Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

 

§4 Zasady Akcji promocyjnej    
Każda osoba, która zakupi w sklepie Robimytv.pl, www.robimytv.pl w okresie trwania akcji promocyjnej aparat Sony serii A7 lub A9 otrzymuje prawo do uzyskania w okresie trwania promocji rabatu na zakup obiektywu z Tabeli 1 w  wysokości zgodnej z Tabelą 1.         .

Tabela 1.

 

Model

Wartość rabatu  brutto

SEL100400GM.SYX

                            1050   

SEL100F28GM.SYX

                               700   

SEL1018.AE

                               350   

SEL1224G.SYX

                               680   

SEL1224GM.SYX

                            1500   

SEL135F18GM.SYX

                               850   

SEL1635GM.SYX

                            1100   

SEL1635Z.SYX

                               600   

SEL1655G.SYX

                               550   

SEL1670Z.AE

                               400   

SEL18135.SYX

                               230   

SEL18200LE.AE

                               270   

SEL200600G.SYX

                               900   

SEL20F18G.SYX

                               470   

SEL24105G.SYX

                               550   

SEL24240.SYX

                               400   

SEL2470GM.SYX

                               950   

SEL2470Z.AE

                               450   

SEL24F14GM.SYX

                               700   

SEL28F20.SYX

                               200   

SEL30M35.AE

                               110   

SEL35F14GM.SYX

                               780   

SEL35F14Z.SYX

                               700   

SEL35F18.AE

                               180   

SEL35F18F.SYX

                               300   

SEL35F28Z.AE

                               350   

SEL50F14Z.SYX

                               750   

SEL50F18.AE

                               130   

SEL50F18B.AE

                               130   

SEL50F18F.SYX

                                 90   

SEL50M28.SYX

                               220   

SEL55210.AE

                               130   

SEL55210B.AE

                               130   

SEL55F18Z.AE

                               440   

SEL70200G.AE

                               650   

SEL70200GM.SYX

                            1350   

SEL70300G.SYX

                               540   

SEL70350G.SYX

                               400   

SEL85F14GM.SYX

                               850   

SEL85F18.SYX

                               260   

SEL90M28G.SYX

                               500   

SELP18105G.AE

                               240   

SELP28135G.SYX

                               910   

 

2. Rabat liczony jest od regularnej ceny produktu, kwoty brutto, która obejmuje podatek VAT.

3. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu.

4. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi lub rabatami.

5. Nie ma możliwości zmiany modeli promocyjnych na inne niż podane w §4 pkt 1.

6. Płatności za Produkty promocyjne wymienione w Regulaminie mogą być realizowane znakami pieniężnymi (tj. banknotami i monetami emitowanymi przez Narodowy Bank Polski w obowiązujących nominałach) lub aktualnymi kartami kredytowymi/debetowymi. W przypadku zakupu dokonywanego za pośrednictwem sklepu internetowego www.robimytv.pl płatność może być dokonywana również metodą szybkich płatności przelewem internetowym za pośrednictwem operatora wskazanego przez Organizatora na stronie internetowej www.robimytv.pl. Za produkty promocyjne nie można płacić: voucherami (chyba, że jest to opisane w Regulaminie z podaniem jakiego wydawcy dotyczą), bonami, kartami podarunkowymi, kartami SODEXO.

 

§5 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru oraz należnego rabatu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.

 

§6 Reklamacje i wymiana towarów

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Akcji promocyjnej.

2. Reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. Uczestnik może podać również swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, adresu email.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §5 ust. 1-3 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika.

5. W stosunku do zakupionych Produktów promocyjnych, Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z rękojmi i gwarancji, jeśli została udzielona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.robimytv.pl Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa, w tym prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z prze

Komentarze

Aktualnie brak komentarzy

Moje ulubione produkty

close
close

Aparat Sony A7RII (ILCE7RM2)

close
close

Obiektyw Zeiss Batis 2.8/18

close
close

Gimbal DJI Ronin RSC 2

close

Filtr Hoya UV HMC 37mm

close

Filtr Hoya UV HMC 40,5mm

close
close

Aparat Fujifilm X-S10

close

Aparat Sony DSC-HX99

close

Rejestrator Tascam DR-70D

close
close
close
close
close
close
close
close
close
close

Sony PFD-50DLA

close

Rekorder Atomos Ninja V 5"

close
close

Filtr Tiffen 4x4 Pro-Mist 1

close
close
close
close
close
close
close

Karta Sony XQD 120 GB

0